www.gim18.wroclaw.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:254. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1019. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:160. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:474. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:107. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:318. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:160. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:350. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:331. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:323. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:327. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:143. Error 9: Invalid character
Home Comenius
Comenius

LET?S PLAY, LET?S LEARN

Email Drukuj PDF

PROJEKT COMENIUS: ?LET?S PLAY, LET?S LEARN? (2013 - 2015)

W roku 2013 w ramach wielostronnego projektu COMENIUS Gimnazjum nr 18 we Wrocawiu otrzymao dofinansowanie do przedsiwzicia pt. ?Let?s play, let?s learn?, ktrego jest koordynatorem. Tak oto nasza szkoa rozpocza wspprac z omioma partnerskimi szkoami z Europy i nie tylko - tj. ze szkoami z Woch, Hiszpanii, Bugarii, Rumunii, Niemiec, Austrii, Portugalii i Turcji.

CELE PROJEKTU:

Gwnym celem projektu ?Let?s paly, let?s learn? jest podniesienie kompetencji jzykowych uczniw w zakresie nauczanego jzyka obcego, jakim jest angielski, w oparciu o uczestnictwo w wymianie promujcej kultywowanie aktywnego trybu ycia. Niemniej wanym aspektem wymiany midzynarodowej jest poznawanie podstaw jzykw narodowych pastw partnerskich oraz ich obszaru kulturowego. Poprzez aktywne uczestnictwo w grach i zabawach, gwnie na wieym powietrzu, nastpuje moliwo integracji uczniw, poznawanie podobiestw i rnic obyczajowych oraz w stylu ycia. Aeby odpowiedzie na gwne pytanie naszego przedsiwzicia: ?Jak prowadzi zdrowy tryb ycia we wspczesnym wiecie??, projekt zakada przywoanie tradycyjnych, nieraz ju zapomnianych gier sportowych z krajw partnerskich. Na ich podstawie powstan prezentacje gier wraz z instruktaem, przewodniki, filmy DVD oraz ulotki. Uczniowie wszystkich pastw partnerskich bd zaangaowani we wspprac midzy sob, aeby wypracowa kocowe efekty projektu. Projekt ?Let?s play, let?s learn? ma za zadanie pobudzi wiadomo uczniw w zakresie mdrego korzystania ze zdobyczy technologicznych i pokaza alternatyw dla biernego spdzania wolnego czasu przed komputerem.

W roku szkolnym 2013/14, nasi uczniowie, pod nadzorem nauczycieli, wypracowali nastpujce efekty:
1) Prezentacja miasta i szkoy na stron internetow projektu Comenius.

2) Hymn projektu ?Let?s play, let?s learn? oraz logo projektowe.

3) Przewodnik po najpopularniejszych grach pt. ?Cztery pory roku na dworze? ? w jzyku polskim i angielskim.

4) Filmy instruktaowe dotyczce tradycyjnych polskich gier i zabaw ruchowych ? wykorzystane podczas obozu w Zakrzowie.

5) Przedstawienie w jzyku angielskim ?Who is the Real Red Riding Hood??. Inscenizacja przedstawienia nawizywaa w swoim przesaniu do tradycji kulturowych pastw zaangaowanych w projekt, a jej motyw przewodni oparty by na tolerancji i poszanowaniu wielokulturowoci czonkw projektu.

Realizacja projektu:

Rumunia

W pierwszym roku funkcjonowania projektu miay miejsce spotkania uczniw i nauczycieli w poszczeglnych pastwach partnerskich. I tak pierwszy wyjazd do Ploiesti w Rumunii odby si w listopadzie 2013. Uczestniczyo w nim kilkoro wybranych uczniw i dwch nauczycieli z naszej szkoy.
Z pobytu w Rumunii polscy uczniowie przygotowali dziennik z podry w polskiej i angielskiej wersji jzykowej.

Polska

W lutym 2014 roku gocilimy w Polsce wszystkich partnerw projektowych. Do Polski przyjechao 32 uczniw oraz 15 nauczycieli z krajw partnerskich. Spotkanie w Polsce podzielone zostao na dwa etapy: gra miejska we Wrocawiu oraz obz sportowy w Zakrzowie. Gra miejska zostaa przeprowadzona we Wrocawiu z udziaem goci zagranicznych oraz nauczycieli i uczniw naszego gimnazjum. Polegaa ona na aktywnym zwiedzaniu Wrocawia na podstawie scenariusza zaj przygotowanego przez uczniw oraz wypenianiu przygotowanych w jzyku angielskim kart pracy. Polscy uczniowie penili rol przewodnikw po miecie, co sprzyjao integracji z gomi oraz poszerzaniu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Finaem gry miejskiej byo uoenie hasa: ?WROCAW EUROPEJSK STOLIC KULTURY 2016?. Przegotowywanie kart pracy do gry miejskiej miao charakter interdyscyplinarny i opierao si o samodzieln prac uczniw ? przewodnikw, monitorowan przez nauczycieli. Uczniowie przeprowadzili lekcje w przestrzeni miejskiej dziaajc w midzynarodowych grupach.

Po zakoczeniu czci oficjalnej wszyscy uczestnicy udali si na obz sportowy w Zakrzowie. Program obejmowa gry i zabawy integracyjne oraz gry z przewodnika. Realizowany program sportowy poczony zosta z aktywnym zwiedzaniem miejsc dziedzictwa kulturowego. W kopani soli w Wieliczce odby si turniej gwarkw prowadzony przez ?Skarbnika?, co stanowio poczenie historii i aktywnoci ruchowej. Spotkanie w Polsce opisane zostao w artykuach tematycznych do gazetki oraz dzienniku pobytu.

Hiszpania

Kolejn lokalizacj wyjazdu byo Badajoz w Hiszpani. Miao to miejsce w kwietniu 2014.

Uczniowie hiszpascy przeprowadzili lekcje w przestrzeni miejskiej pt. ?Badajoz poprzez zmysy?. Nauczyciele dokonali ewaluacji dziaa, podjto ustalenia dotyczce przekazywania materiaw. Przedstawiciele Polski i Rumunii opracowali ankiet ewaluacyjn na pmetku. Wersj elektroniczn umieszczono w TwinSpace. Polscy uczniowie brali udzia w grze miejskiej wg scenariusza ?Madryt w jeden dzie?. W efekcie tej wymiany powstay artykuy oraz dziennik z podry.

Turcja

Ostatni wyjazd w pierwszym roku dziaalnoci projektowej obejmowa Turcj (maj 2014). Na spotkaniu podsumowujcym rok realizacji projektu zbudowano baz sownika terminw sportowych w jzyku angielskim i ustalono szczegy mobilnoci na drugi rok pracy. Uczniowie wzili udzia w aktywnym zwiedzaniu Kastamonu oraz Istambuu opartych na scenariuszach lekcji w terenie i towarzyszcych im kartach pracy. Na tej podstawie uczniowie napisali artykuy tematyczne do gazetki.

Bugaria

W padzierniku 2014 do Bugarii udali si trzej uczniowie naszego gimnazjum w towarzystwie dyrektora szkoy. Mimo niskiej temperatury, zwaszcza rano i pod wieczr, wszystkie zajcia odbyy si zgodnie z planem. Tak wic, pierwszego dnia mia miejsce pokaz bugarskiego taca ludowego. W kolejne uczniowie mieli okazj zwiedzi, m.in. Szipk, na szczyt ktrej wiedzie 500 schodkw. Zwiedzanie przeplatao si z zajciami sportowymi, by zgodnie z zaoeniem projektu aktywnie i zdrowo spdza czas. Miay wic miejsce gry w ?Countries? oraz ?Colours?, podczas ktrych wany by nie tylko ruch, ale i komunikacja w jzyku angielskim. Namacalne efekty z podry, w formie dziennika z pobytu oraz pokazu slajdw.

Wochy

W marcu 2015 szecioosobowa grupa uczniw z naszego gimnazjum wybraa si do Woch. Tym razem tras pokonali samolotem, co byo przeyciem dla jednego z uczniw. By to bowiem jego pierwszy lot. Swoje wraenia opisa w dzienniku z podry. We Woszech nie brakowao atrakcji sportowych, ktre zostay opisane pniej wraz z zasadami przez jedn z uczennic. Wedug uczniw jednym z bardziej intrygujcych wyzwa byo pieczenie babeczek i lepienie kubkw z gliny w San Giovanni. Nie udao si przewidzie, e wycieczka napotka niespodziewane trudnoci, jakimi byy obfite opady niegu w ostatnim dniu pobytu. Uniemoliwiy one bezpieczne dotarcie na lotnisko w terminie. Z tego wzgld, uczniowie wraz z opiekunami musieli przeduy wizyt we Woszech o jeden dzie.

Niemcy

Pod koniec marca 2015 nasi uczniowie odwiedzili Niemcy. Miejscem pobytu byo Ingolstadt. Tak wic nasi podopieczni mieli okazj uczestniczy w lekcjach oraz zajciach sportowych prowadzonych w niemieckiej szkole. Drugiego dni grupa projektowa zostaa uroczycie przywitana przez burmistrza Ingolstadt. W kolejnych dniach odbyo si zwiedzanie Monachium, Ratyzbony - uznawanej przez wielu za wosko-niemieckie miasteczko, ze wzgldu na charakterystyczn, we woskim stylu, architektur kamieniczek usytuowanych w rynku, oraz malowniczych straganw. Wszyscy uczestnicy wyprawy do Niemiec zgodnie potwierdzaj, e pobyt w Niemczech, podczas ktrego otrzymali du dawk wiedzy o kulturze, obyczajach i historii tego pastwa, dostarczy im wielu niesamowitych wrae. A wszystko to zostao przez nich udokumentowane w prezentacji oraz dzienniku z podry.

Poprawiony: poniedziałek, 18 maja 2015 08:37
 

south-north bridge

Email Drukuj PDF

comenius logo

PROGRAM ,,UCZENIE SI PRZEZ CAE YCIE?? COMENIUS

WIELOSTRONNE I DWUSTRONNE PARTNERSKIE PROJEKTY SZKӣ

Gimnazjum numer 18 im. Armii krajowej we Wrocawiu to szkoa z klas. Zarwno uczniowie jak i nauczyciele od wielu lat angauj si w rnorodne dziaania na poziomie szkolnym, krajowym jak i midzynarodowym, ktrych celem jest stae podnoszenie jakoci naszego gimnazjum. Jednym z bardzo wanych dla nas projektw, w ktrym bierzemy udzia ju od 2003 roku, jest COMENIUS. Program ten ma na celu rozwijanie wrd modziey i nauczycieli wiedzy o rnorodnoci kultur i jzykw europejskich, zachca do nauki nowoytnych jzykw obcych oraz wspiera tworzenie innowacyjnych metod uczenia si. Kady z projektw realizowanych w ramach w/w programu stawia na mobilno zarwno uczniw jak i kadry pedagogicznej; opiera si na dziaaniach szkolnych jak i midzyszkolnych, angauje spoeczno lokaln i pozwala uczestnikom na wzmacnianie jakoci i wymiaru europejskiego ksztacenia nauczycieli oraz uczniw. Comenius zrzesza 27 krajw Unii Europejskiej oraz kraje, ktre kandyduj do czonkostwa w Unii Europejskiej, tj. Chorwacj i Turcj.

SOUTH-NORTH BRIDGE to projekt, ktry nasza szkoa realizowaa od 1 sierpnia 2011 roku i ktry zakoczy si 31 lipca 2013 roku. W ramach tego projektu uczniowie Gimnazjum nr 18 rozpoczli wspprac z wosk szko Instituto Comprensivo di Ciminna. Dziaania projektowe odbyway si i w Polsce i we Woszech a brali w nich udzia dyrektor Gimnazjum nr 18 Anna Krupowicz, koordynator Joanna Stefaska, grupa polskich i woskich nauczycieli wraz z uczniami. W dniach 6-12 listopada 2011 roku delegacja polskich uczniw i nauczycieli wraz z dyrektorem naszego gimnazjum i koordynatorem projektu udaa si do Woch. Wizyta opieraa si na planowaniu dziaa na dwa lata, wsplnych zajciach w szkole (artystycznych, sportowych, informatycznych), zajciach terenowych oraz zwiedzaniu okolicy z uwzgldnieniem architektury sakralnej oraz mieszkalnej ( Ciminna, Ventimiglia, Baucina, Cefalu, Palermo, Monreale). Cay program zosta bardzo profesjonalnie i szczegowo opracowany przez woskiego partnera, nastawiony na maksymalne wykorzystanie wsplnego czasu. Realizacja programu przebiegaa zgodnie z planem, z duym zaangaowaniem ze strony nauczycieli i rodowiska lokalnego a szczeglnie miym zaskoczeniem bya niezwyka punktualno. Po wizycie uczniowie przygotowali dziennik z podry w trzech wersjach jzykowych (polski, angielski i woski).

W drugim semestrze uczniowie obu szk przygotowali prace na nastpujce tematy: flora i fauna, klimat, materiay budowlane, historia budownictwa mieszkaniowego i dodatkowo historia Wrocawia przez Gimnazjum nr 18. W dniach 13-23 kwietnia gocilimy w naszym gimnazjum grup 20 uczniw i 6 nauczycieli z partnerskiej woskiej szkoy. Staralimy si przygotowa bardzo bogaty program dla naszych projektowych partnerw i dbalimy o jego wielowtkowo o rnorodno. Goszczcy uczniowie uczestniczyli w zajciach w szkole oraz w terenie zgodnie z tematyk projektu. Wosi zwiedzali wystaw w Muzeum Historycznym (1000 lat Wrocawia), spacerowali z przewodnikiem i odwiedzali wrocawskie kocioy.

13


W naszej szkole odbyo si mnstwo zaj przygotowanych z myl o jak najatrakcyjniejszym pobycie woskich goci oraz penej integracji przedstawicieli obu partnerskich szk a byy to m. in. uroczyste powitanie delegacji poczone z wystpami artystycznymi, prezentacj anglojzycznego przedstawienia oraz zwiedzaniem szkoy i wystawy prac uczniw (albumy).

4 5

67

8

Polscy i woscy uczniowie uczestniczyli wsplnie w lekcji geografii przygotowanej przez naszych gimnazjalistw a tematem zaj by klimat i pooenie geograficzne (Wochy-Polska). Na zakoczenie zaj przeprowadzono quiz dla woskich kolegw oraz integrowano midzynarodowe druyny, ktre ukaday puzzle przedstawiajce wczeniej zwiedzane wrocawskie kocioy.

10

Chcc zapozna woskich uczniw jak najbardziej z polsk kultur i tradycj, przeprowadzono take zajcia kulturalno ? sportowe tj. nauk Poloneza.

11

Wszyscy uczniowie i nauczyciele bardzo chtnie wzili udzia w wyej zaprezentowanym przedsiwziciu czego dowodem jest stay wzajemny kontakt uczniw i nauczycieli szk partnerskich oraz due zaangaowanie i dalsza ch realizacji wczeniej wyznaczonych i zaplanowanych zada projektowych.

Chcesz dowiedzie si wicej na temat projektu? Zajrzyj tutaj: South-North Bridge

Poprawiony: poniedziałek, 18 maja 2015 08:40
 WSPӣPRACA

  

logo sw